Nối tiếp sự thành công của các chương trình Women Leader Forum các năm, Diễn đàn Nữ lãnh đạo quốc tế 2017 là cuộc gặp…